Trường TH Vân Phúc tham gia Hội thi Giới thiệu -  Sách giáo khoa người bạn đồng hành của em - Khối 4

Trường TH Vân Phúc tham gia Hội thi Giới thiệu -  Sách giáo khoa người bạn đồng hành của em - Khối 4, Khối 5